Asistență și protecție socială

1. Acordarea venitului minim garantat, în condițiile legii 416/2001

Acte necesare

cerere tip și declarație;
copie act identitate solicitant (BI/CI), certificat căsătorie (dacă este cazul);
copie act identitate (BI/CI) soț/soție solicitant (dacă este cazul);
copie certificat naștere copii minori;
copie act identitate (BI/CI) cipii minori cu vârsta de peste 14 ani;
adeverință privind frecventarea cursurilor școlare de către copii (se reînnoiește o dată la 3 luni);
adeverință AJOFM din care să reiasă că solicitantul este în căutarea unui loc de muncă (se eliberează doar persoanelor apte de muncă*** și se reînnoiește o dată la 3 luni);
scutire medicală de la medicul specialist (dacă este cazul);
cupon alocație copii;
documente justificative ale veniturilor;
dosar cu șină;
*** persoana aptă de muncă: solicitantul cu vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta legala de pensionare, care nu are în îngrijire copii minori cu vârsta până în 7 ani și nu are probleme medicale care să împiedice angajarea sa în muncă.

Pentru anul 2017, venitul minim garantat în condițiile legii 416/2001 este de:

142 Ron pentru o persoană singură;
255 Ron pentru familiile formate din doua persoane;
357 Ron pentru familiile formate din trei persoane;
442 Ron pentru familiile formate din patru persoane;
527 Ron pentru familiile formate din cinci persoane;
37 Ron pentru fiecare altă persoană, peste numărul de cinci, care face parte din familie;

2. Alocația de susținere, în condițiile legii 277/2010

Acte și condiții necesare pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei
Acte necesare

cerere tip și declarație;
copie act identitate (BI/CI) solicitant;
copie certificat căsătorie și BI/CI soț/soție solicitant, în cazul alocației complementare;
copie certificat naștere copii minori;
copie act identitate (BI/CI) copii minori, daca aceștia au vârsta de peste 14 ani;
dovada frecventării cursurilor școlare de zi de către copii (se reînnoiește o dată la 3 luni);
cupon alocație copii;
documente justificative ale veniturilor familiei;
dosar cu șină;
În anul 2010, venitul maxim pe membru de familie, pentru a putea beneficia de prevederile OUG 105/2003, este de 466 RON.

3. Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani

“Solicitantul trebuie să fi prestat activități salariate/asimilate acestora, în ultimele 12 luni dinaintea nașterii copilului.”

Acte necesare pentru obținerea indemnizației petru îngrijirea copilului până la 2 ani/ stimulent
Acte necesare

cerere tip;
adeverință tip; model adeverință venituri CIC;
decizia de suspendare a contractului individual de muncă în vederea creșterii copilului în vârstă de până la 2 ani;
copie act identitate (BI/CI) solicitant;
copie certificat căsătorie solicitant și BI/CI soț/sotie solicitant (daca este cazul);
copie certificat naștere copil;
dacă solicitantul este tatăl copilului, iar mama a obținut în ultimele 12 luni înaintea nașterii, venituri salariale/asimilate acestora, se va preventa adeverința de maternitate, eliberată de la locul de muncă al mamei; daca mama nu a lucrat și nici nu se găsește în vreuna din situațiile asimilate, adeverința de maternitate vă fi eliberată de CAS Ilfov;
dosar cu șină;
Sunt luate în calculul celor 12 luni necesare pentru solicitare indemnizație creștere copil și următoarele perioade, în care solicitanții:

și-au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform Legii nr. 76/2002, modificată și completată;
au beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, potrivit O.U.G. nr. 158/2005; Exemplu:
concediul pentru incapacitate temporară de muncă;
concediul pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate că urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
concediul pentru îngrijirea copilului bolnav;
concediul de maternitate;
concediul pentru carantină;
concediul pentru risc maternal.
au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
Art. 38 din Legea nr. 19/2000, modificată și completată, reglementează 3 categorii de perioade asimilate stagiului de cotizare:

perioada în care asiguratul a beneficiat de prestații de asigurări sociale în baza legii pensiilor (concedii și indemnizații de asigurări sociale, respectiv pensia de invaliditate);
perioada în care persoana a urmat cursuri de zi și a absolvit o instituție de învățământ superior;
IMPORTANT
În vederea recunoașterii că perioada utilă pentru obținere concediu și indemnizație creștere copil cursurile trebuie urmate la zi, pe durata normală a studiilor și finalizate cu examen de licență sau de diplomă. Perioada astfel luată în calcul se referă numai la durata efectivă a cursurilor cuprinsă între ziua începerii și ziua terminării anului universitar, potrivit legii.

3. a satisfăcut stagiul militar, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat ori, după caz, a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat.

au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrării în vigoare a O.U.G. nr. 148/2005, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare socială;
Este vorba despre asigurarea facultativă reglementată pentru persoanele care nu sunt cuprinse în categoriile asigurate obligatoriu, potrivit Legii nr. 19/2000, modificată și completată.

au beneficiat de indemnizație pentru creștere copil;
au beneficiat de pensii de invaliditate;
În raport cu cerințele locului de muncă și cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este, în conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 19/2000, modificată și completată:

a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, a capacității de autoservire, de auto-conducție sau de orientare spațială, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce și de a se orienta spațial, fară ajutorul altei persoane;
c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, invalidul putând să presteze o activitate profesională.

Întrucât O.U.G. nr. 148/2005 nu stabilește restricții în ceea ce privește tipul de pensie de invaliditate redă vocație la solicitarea indemnizației/stimulentului pentru creșterea copilului, oricare dintre drepturile menționate vor putea fi utilizate în acest scop;

au beneficiat de concediu fară plată pentru formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii;
În cazul concediului fară salariu acordat pentru formare și perfecționare profesională, prevederile art. 149 și urm. din Codul muncii, fac vorbire despre concediile de formare profesională și stabilesc un regim juridic distinct al concediilor fară salariu acordate în acest scop;

se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fară încetarea raporturilor de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
Este vorba despre situația de suspendare a raporturilor de muncă din inițiativa angajatorului, reglementată de prevederile art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii.

au lucrat cu contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de țara noastră cu alte state;
se află în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor învățământului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licență sau de diplomă, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare absolvirii;
În acest interval de timp, absolvenții nu au posibilitatea de a solicita indemnizație pentru șomaj, în conformitate cu prevederile legislației privind asigurările sociale
pentru șomaj.

2. Numărul nașterilor
Dreptul va putea fi solicitat numai pentru primele 3 nașteri. Prin naștere se înțelege aducerea pe lume a unuia sau a mai multor copii vii.

Numărul nașterilor va fi calculat începând cu data de 01.01.2006. Cu alte cuvinte, o persoană care a beneficiat de CCC și de indemnizație creștere copil pentru 3 copii anterior datei de 01.01.2006 va mai putea solicita acest drept pentru încă 3 copii, daca îndeplinește condițiile cerute de ordonanța de urgență.

În mod simetric, în cazul copiilor adoptați, încredințați în vederea adopției, dați în plasament sau pentru care s-a instituit tutela, preluarea acestora se echivalează cu numărul nașterilor.

De asemenea, în cazul în care copilul se naște mort sau moare în perioada corespunzătoare concediului de maternitate, la stabilirea celor 3 nașteri nu se ia în calcul și această situație.

În calculul celor 3 nașteri pentru care se pot solicita drepturile reglementate de O.U.G. nr. 148/2005 intră și nașterea care survine înainte de 31 decembrie 2005, dacă solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanță după data de 1 ianuarie 2006.

3. Plata
Atât indemnizația creștere copil cât și stimulentul se suportă din bugetul de stat, fiind plătit prin intermediul agențiilor județene pentru prestații sociale.

Plata se face ca urmare a deciziei directorului executiv al agențiilor județene pentru prestații sociale începând cu luna următoare aprobării cererii.
Plata se va face lunar prin mandat poștal sau prin virament bancar în contul personal al acesteia.

În măsura în care plata nu se face direct titularului dreptului la domiciliul acesteia, aceasta se va face la domiciliul:

reprezentantului legal;
mandatarului;
În acest sens, încă de la solicitarea drepturilor, care se face personal sau prin reprezentant legal, respectiv prin mandatar, dosarul va conține și documente din care să rezulte calitatea acestora.

Reprezentantul legal este persoana desemnată, potrivit legii, să reprezinte persoana lipsită de capacitatea de exercițiu a drepturilor civile.

Mandatarul se împuternicește de către titular prin procură specială de către persoana îndreptățită.

De când se efectuează plata indemnizație creștere copil /stimulent?

1. Din ziua încetării acordării concediului și indemnizației de maternitate.

Plata la acest termen este condiționată de depunerea dosarului de solicitare a dreptului prevăzut de O.U.G. nr. 148/2005 în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare.

2. Cu data nașterii copilului, daca nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea concediului de maternitate.

Și în acest caz dreptul se acordă începând cu data nașterii copilului, în măsura în care cererea se depune în termen de 60 de zile lucrătoare de la acest moment.

Se asimilează momentului nașterii copilului:

data adopției;
data instituirii tutelei;
data plasamentului;
data încredințării;
3. De la data depunerii cererii, dacă nu au fost respectate termenele de depunere de 60 de zile lucrătoare.

Relația dintre cele două drepturi (indemnizația pentru creșterea copilului și stimulent) este de excludere reciprocă.

Astfel, plata indemnizației de creștere copil se suspendă de la data realizării veniturilor de natură profesională impozabile potrivit Codului fiscal, nascandu-se vocația la stimulent.

Evenimente care afectează acordarea drepturilor

1. Evenimente după a căror producere încetează acordarea indemnizația creștere copil /stimulent

împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap;
decesul copilului;
2. Evenimente care suspendă plata drepturilor

Evenimente care țin de calitatea personală a solicitantului pot genera suspendarea acordării drepturilor prevăzute de O.U.G. nr. 148/2005. În această categorie intră:

decesul titularului dreptului;
decăderea din drepturile părintești;
îndepărtarea tutorelui de la exercitarea tutelei;
neîndeplinirea condițiilor privind încredințarea copilului spre adopție;
neîndeplinirea condițiilor pentru menținerea plasamentului;
pierderea domiciliului sau reședinței din România;
neîndeplinirea condiției de a locui împreună;
neîndeplinirea condiției de a se ocupa de creșterea copilului;
executarea pedepsei privative de libertate mai mare de 30 de zile;
Suspendarea plății este generată și de alternanța indemnizație creștere copil cu stimulent.
Desi au condiții comune de acordare, cele două drepturi se exclud reciproc, atunci când este vorba despre plată.

Pe de o parte, atunci când se realizează venituri de natură profesională, titularul va beneficia de stimulent, indemnizația fiind suspendată. Pe de altă parte, încetarea efectivă a activității retribuite și reintrarea în concediu pentru creșterea copilului atrage suspendarea plății stimulentului.

Reluarea plății acestor drepturi se face la cerere, conform art. 12 alin. (5) și (6) din ordonanța de urgență.

În măsură în care intervin situații de natură să genereze suspendarea sau încetarea plății drepturilor prevăzute de ordonanță, beneficiarul are obligația de a comunica în scris primăriei modificarea intervenită.

Obligația de comunicare trebuie îndeplinită în termen de 15 zile lucrătoare de la data apariției situației ce trebuie notificată.

Comunicarea se transmite de către primărie agenției de prestații sociale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

În măsură în care intervine o situație de suspendare a acordării drepturilor legate de copilul în vârstă de până la 2/3 ani, aceleași drepturi vor putea fi solicitate de o altă persoană îndreptățită, spre exemplu celalalt părinte.

În acest caz, solicitantul trebuie să îndeplinească el însuși condițiile cerute de O.U.G. nr. 148/2005, invocând un drept personal. Momentul de la care se va acorda dreptul noului solicitant este data suspendării.

În acest caz, cererea va trebui depusă în cel mult 60 de zile lucrătoare de la data suspendării plății. În cazul depășirii acestui termen, acordarea drepturilor se face de la data depunerii cererii.

4. Acordarea ajutorul de înmormântare

Acte necesare

cerere;
copie act identitate (BI/CI) solicitant;
copie certificat deces;
copie chitanțe fiscale privind plata cheltuielilor de înmormântare;
dovada faptului că decedatul nu beneficia de asigurări sociale (salariat/pensionar);
Ajutorul de înmormântare se acordă persoanei înscrise în facturile fiscale;

5. Acordarea alocației de stat

Documente necesare pentru acordarea aloctiei de stat

Cerere tip
Certificat naștere copil
Certificat căsătorie părinți
Carte identitate (buletin) / permis de ședere părinți
Declarație (daca părinții nu sunt căsătoriți)
Dosar șină

Ultima actualizare: 10:05 | 18.06.2024

Sari la conținut